ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ

Έκδοση Αδειών

Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη ΦΕΚ 2161/23.06.2017, παρέχουμε στους πελάτες μας τη δυνατότητα προετοιμασίας όλων των απαιτούμενων εγγράφων για τη λειτουργία κάθε τύπου επιχείρησης από εξειδικευμένη πτυχιούχο Υγιεινολόγο με μεταπτυχιακές σπουδές στην Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και την Περιβαλλοντική Υγιεινή, στο τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, οι Υγιεινολόγοι κατέχουν τον αποκλειστικό ρόλο στη διαδικασία αδειοδότησης επιχειρήσεων Υγειονομικού ενδιαφέροντος, για κάθε κατάστημα, επιχείρηση, εργαστήριο ή δραστηριότητα που αφορά τρόφιμα ή/και ποτά, είτε με την παροχή σχετικών υπηρεσιών. Αναπόσπαστο κομμάτι για την αδειοδότηση αποτελεί η εκπόνηση διαγραμμάτων ροής που συνοδεύονται από 1) περιγραφή – ανάλυση της παραγωγικής διαδικασίας των εργασιών και των τροφίμων, 2) την εκπόνηση μελετών με βάση τις αρχές του HACCP, 3) την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών, 4) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και 5) τον υγειονομικό σχεδιασμό με έλεγχο και αποτύπωση χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σήμερα, οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν παίρνουν προέγκριση από τις εκάστοτε Αρχές, αλλά αδειοδοτούνται μέσω του νέου συστήματος της γνωστοποίησης με βάση τη μελέτη του Υγιεινολόγου.

Το διάγραμμα ροής και η περιγραφική έκθεση πρέπει να αντιστοιχεί στην κατηγορία και στις δραστηριότητες που συνυπάρχουν εντός της επιχείρησης υπογεγραμμένα από Υγιεινολόγο Τ.Ε. Η περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας περιλαμβάνει: α) περιγραφή της υποδομής (χώροι, εξοπλισμός κ.λπ.), β) αναφορά των προϊόντων κατά κατηγορίες προϊόντων που διαχειρίζεται η επιχείρηση, γ) περιγραφή της διαδικασίας παρασκευής, συσκευασίας και διάθεσης, δ) περιγραφή των σημείων ελέγχου και, στην περίπτωση υψηλής επικινδυνότητας τροφίμου, τα κρίσιμα σημεία ελέγχου και τα κρίσιμα όρια (π.χ. θερμοκρασίες ψυγείων, θερμοθαλάμων κ.λπ.).

Για τη δημιουργία του διαγράμματος ροής και της περιγραφικής έκθεσης αρχικά πραγματοποιείται εποπτεία του χώρου όπου μελετάται η διαμόρφωση του εξασφαλίζοντας έτσι την εύρυθμη λειτουργία όλης της παραγωγικής διαδικασίας σε συμφωνία με τις προτάσεις της υπηρεσίας και την κείμενη νομοθεσία. Έπειτα, δημιουργείται κάτοψη, από τον συνεργαζόμενο μηχανικό, όπου αποτυπώνεται η διάταξη όλων των χώρων, η συγκρότηση, ο εξοπλισμός, οι χώροι εστίασης και στην συνέχεια γίνεται η περιγραφή όλων αυτών στο διάγραμμα ροής και την περιγραφική έκθεση.

Συνδυαστικά με το διάγραμμα ροής και την περιγραφική έκθεση παρέχονται πρότυπα αρχεία τεκμηρίωσης των διαδικασιών βάση των αρχών HACCP και υγειονομική συμβουλευτική για την ασφαλή λειτουργεία της μονάδας.

 

*Σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη ΦΕΚ 2161/23.06.2017, οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών μπορούν να αλλάζουν τη ροή των εργασιών, με την προϋπόθεση ότι καταθέτουν επικαιροποιημένα διαγράμματα ροής, τα οποία διατηρούνται μαζί με τα αρχικά, στο αντίστοιχο αρχείο της επιχείρησης και είναι διαθέσιμα στις ελεγκτικές αρχές.